VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej e-booků, on-line kurzů a vzdělávacích akcí a účast v affiliate programu

Milí návštěvníci webových stránek, vážení klienti a obchodní partneři,
právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej našich ebooků (elektronických knih), on-line kurzů, živých vzdělávacích a podnikatelských akcí a pro spolupráci v rámci affiliate podnikání. Na webových stránkách, které na tyto obchodní
podmínky odkazují (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“), jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu, vzdělávací akci nebo podmínkách spolupráce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na tlačítko pro objednání produktu, účasti na akci nebo zahájení affiliate spolupráce. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej e-booků a on-line kurzů (obojí dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „produkty“), objednávku „živých“ workshopů, seminářů, kurzů, konferencí (dále jen „vzdělávací akce“) přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i
bližší podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí. VOP se použijí i pro případ, že s námi budete
spolupracovat jako affiliate partneři.

POZOR: Pro spolupráci v některých affiliate kampaních nebo pro prodej některých našich produktů a vzdělávacích akcí mohou být součástí uzavírané smlouvy jiné obchodní podmínky. V takovém případě je u zaškrtávacího políčka souhlasu s obchodními podmínkami odkaz na text jiných obchodních podmínek a neuplatní se tyto VOP.

Samotný nákup produktů, objednávání vzdělávacích akcí, navázání affiliate spolupráce a proces uzavření příslušné smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi námi, není-li výslovně ve smlouvě použití VOP vyloučeno. Pokud by ve smlouvě uzavřené mezi námi byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve smlouvě vždy přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím. Poskytování a realizace vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi námi jako Poskytovatelem a Vámi jako Účastníkem (jako příjemcem služby). Spolupráce v oblasti affiliate probíhá na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi námi jako Poskytovatelem a Vámi jako Partnerem. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb, tak Smlouva o spolupráci. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

Pokud ve VOP není výslovně uvedeno, že se některá ustanovení týkají jen některého typu smlouvy, platí taková ustanovení pro každý z výše uvedeného smluvního typu.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o nás
II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše
2.1. Obecné pojmy
2.2. Pojmy pro affiliate spolupráci
III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy
IV. Jaká je cena produktů a vzdělávacích akcí a jak se platí
V. Jakým způsobem Vám budou produkty a vzdělávací akce dodány
VI. Jak bude probíhat affiliate spolupráce
6.1. Provizní účet, affilkód, propagace
6.2. Odměna (provize) a její výplata
VII. Uživatelský účet, funkčnost digitálního obsahu a jeho součinnost s hardwarem a softwarem
VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád pro produkty a vzdělávací akce
IX. Odstoupení od Smlouvy
X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
XI. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

Lordvest s.r.o.
IČ: 05661587
DIČ: CZ05661587
Sídlo: Bělehradská 858/23, Vinohrady 120 00 Praha 2
E-mail: info@affilbest.cz
Telefon: +420 605 280 415

Jsme zapsaní ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 268573.
Pro komunikaci upřednostňujeme formu e-mailových zpráv.
V dalším textu vystupujeme už jen jako „Poskytovatel“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

2.1. POJMY DŮLEŽITÉ PRO VŠECHNY TYPY UZAVÍRANÝCH SMLUV:

KDO JE KLIENT?

Klientem-Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, s námi uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Pokud se některá ustanovení VOP týkají pouze Kupní smlouvy, budeme používat místo Klient označení Kupující. Při koupi ebooků a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem).

Klientem-Účastníkem je každý, kdo přes webové rozhraní objedná vzdělávací akci a uzavře se námi Smlouvu o poskytování služeb.

Klientem-Partnerem je každý, kdo se přes webové rozhraní zapojí do některého affiliate programu námi spravovaného a tím s námi uzavře Smlouvu o spolupráci. Fyzická osoba může být Klientem-Partnerem pouze pokud už dosáhla věku 18 let.

Pokud ve VOP použijeme pouze pojem Klient, týká se takové ustanovení všech typů klientů.

Klientem může být podnikatel (OSVČ nebo obchodní korporace), spotřebitel nebo i nepodnikající právnická osoba.

KDO JE SPOTŘEBITEL?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. jeuzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webovérozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2.2. POJMY DŮLEŽITÉ PRO AFFILIATE SPOLUPRÁCI:

CO JE AFFILIATE SPOLUPRÁCE?

Je to spolupráce vzniklá na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi námi, jejímž účelem je propagace produktů nebo služeb inzerenta s cílem zvýšit prodeje jeho produktů a služeb, získání nových zájemců o jeho produkty, služby a podnikání. Propagace probíhá pro konkrétní kampaně a aby vznikl Klientovi-Partnerovi nárok na odměnu, je nutné, aby došlo ke konverzi, případně splnění dalších stanovených podmínek. O tom se dočtete zejména v článku VI. těchto VOP.

KDO JE INZERENT?

Je to podnikající fyzická nebo právnická osoba, která využívá affiliate program pro zlepšení výsledků svého podnikání. V rámci jednotlivých kampaní nabízí své produkty a služby  k propagaci affiliate partnery a podle stanovených pravidel část svých výnosů nebo zisku vyplácí na affiliate odměny (provize). Není-li u konkrétních Kampaní uvedeno (domluveno) jinak, pak zpravidla Inzerent nevyplácí odměny přímo Klientům-Partnerům, ale Poskytovateli, který pro Inzerenta affiliate program spravuje a zajišťuje a vyhledává sám nebo prostřednictvím dalších spolupracujících osob Klienty-Partnery a poskytuje jim potřebné informace, návody a zajišťuje komunikaci s nimi.

KDO JE NÁVŠTĚVNÍK?

Je to osoba, která navštíví webové stránky Inzerenta na základě činnosti Klienta-Partnera.

CO JE KAMPAŇ?

Je to vymezení, které produkty a služby Inzerenta a jakou formou, za jakých podmínek jsou propagovány v rámci Affiliate spolupráce. Kampaň se může týkat například konkrétního online kurzu Inzerenta, ale může zahrnovat i více produktů anebo podporu celé činnosti Inzerenta. Podmínky kampaně mohou být u různých Inzerentů, ale i u jednoho Inzerenta pro různé produkty odlišné, proto jim vždy věnujte zvýšenou pozornost a v případě nejasností nás raději zavčas kontaktujte, ať předejdeme případným zbytečným nedorozuměním.

KONVERZE

Je to cíl Affiliate spolupráce. Konverzí je vždy konkrétní akce Návštěvníka, typicky nákup produktu. Konverze může být nastavena různě a je vždy definována přímo v podmínkách Kampaně.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

3.1. PRODUKTY A VZDĚLÁVACÍ AKCE

1. Jako Klient objednáváte produkty, vzdělávací akce nebo účast v affiliate programu (Affiliate spolupráci) přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním objednávkového formuláře, resp. formuláře pro registraci v případě Affiliate spolupráce.

2. POPIS PRODUKTŮ a INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH A AFFILIATE SPOLUPRÁCI: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených produktů a vzdělávacích akcí, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webovém rozhraní rádi sdílíme i reference klientů, kteří produkty pořídili před Vámi anebo s námi již úspěšně spolupracují. Prezentace produktů a vzdělávacích akcí uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ a REGISTRACE K AFFILIATE SPOLUPRÁCI: Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, podnikatel i údaje o IČ, DIČ a jde-li o podnikající právnickou osobu, tak i firmu), vyberete objednávaný produkt nebo vzdělávací akci, je-li v objednávkovém formuláři možno volit mezi více možnostmi. U objednávky produktu a vzdělávací akce vyberete i způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového/registračního formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku/registraci odešlete kliknutím na tlačítko pod objednávkou. Pro odeslání objednávky/registrace je nutné předtím ještě zaškrtnout souhlas s těmito VOP.

O přijetí objednávky produktů a vzdělávacích akcích učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí je i zálohová faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

U vzdělávacích akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen rezervační poplatek, cena vzdělávací akce (nebo vstupné), pokud je taková platba jako podmínka uzavření smlouvy uvedena na webovém rozhraní.

Jakékoli změny takto uzavřené Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytování služeb (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP. Smlouvu o spolupráci můžete zrušit i výpovědí (viz článek X. odst. 2 VOP). Navíc Smlouva o spolupráci Vám neukládá žádnou povinnost propagovat afilované produkty a služby po celou dobu trvání této smlouvy a je jen na Vás, kdy a jak se aktivně zapojíte.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat produkty a vzdělávací akce a registrovat se k Affiliate spolupráci přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. JAKÁ JE CENA PRODUKTŮ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je uvedena jak bez daně z přidané hodnoty (DPH), tak i po připočtení DPH. Platíte cenu včetně DPH. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním e-booků, on-line kurzů a vzdělávacích akcí nevznikají, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení).

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytování služeb, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat nebo účast na vzdělávací akci umožnit, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytování služeb odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám produkt dodat nebo účast na vzdělávací akci umožnit až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

– Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba správně spárována.

– Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

– V případě, že je digitálním produktem členská sekce, můžeme u některých variant členství využívat tzv. opakované platby. K opakovaným platbám si v rámci objednávky žádáme váš souhlas. Podmínky opakovaných plateb naleznete podrobně popsané v samostatném dokumentu Podmínky opakovaných plateb.

5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky, není-li na zálohové faktuře uvedené jiné datum splatnosti. U vzdělávacích akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 5 dní před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak. Splatnost u opakovaných plateb se řídí délkou členství a podrobnosti naleznete v samostatném dokumentu Podmínky opakovaných plateb.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet nebo přes platební bránu potvrzena úhrada.

Produkty a vzdělávací akce není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY A VZDĚLÁVACÍ AKCE DODÁNY?

A. Dodací podmínky produktů:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VII těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů Vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou Vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Pokud je on-line kurz (členská sekce) prodáván s přístupem časově omezeným (v případě členské sekce s časově omezeným členstvím), je Vám přístup umožněn vždy pouze na dané zaplacené období. Přístupové údaje přitom zůstávají stejné a platí i pro další období, a to i v případě, že například uhradíte členství na jedno měsíční období, pak dva měsíce nehradíte a nemáte přístup a čtvrtý měsíc opět uhradíte měsíční členství.

2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet nebo provedena přes platební bránu.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U produktů nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

B. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Klient-Účastník má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Jako Poskytovatel jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora nebo vystupujících řečníků, čas jednotlivých lekcí nebo harmonogram programu, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž Vás jsme povinni o tom předem vyrozumět. Závazky mezi Klientem-Účastníkem a Poskytovatelem tím nejsou dotčeny. Odpovídáme za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel vzdělávací akce. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí námi stanovený minimální počet zájemců. Vyhrazujeme si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo Klienta – Účastníka vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Klient-Účastník zúčastnit. Vyhrazujeme si právo u konkrétních akcí nepřipustit účast náhradníka, pokud to vzhledem k obsahu nebo charakteru vzdělávací akce není a možné.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektory vedoucími vzdělávací akci nebo vystupujícími hosty jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů-Účastníků. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Klient-Účastník je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším osobám svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA-ÚČASTNÍKA Z ÚČASTI: Účastníci jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Poskytovatel nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn i Klienta-Účastníka vyloučit z účasti v případě, že by nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení ze vzdělávací akce nemá Klient-Účastník nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani zčásti.

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na naší straně a vy jako Klient-Účastník jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Klient-Účastník jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 10 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude vrácena celá zaplacená cena. Pokud zrušíte účast 9 až 5 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce Vám bude vráceno 50 % ceny. V případě zrušení účasti v době kratší než 5 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce je cena nevratná. V případě, že jsou přímo v popisu vzdělávací akce na webovém rozhraní uvedeny jiné storno podmínky, uplatní se úprava uvedená na webovém rozhraní.

VI. JAK BUDE PROBÍHAT AFFILIATE SPOLUPRÁCE

6.1. PROVIZNÍ ÚČET, AFFILKÓD, PROPAGACE

1. Celá správa spolupráce probíhá na webovém rozhraní na adrese partneri.affilbes.cz. Jakmile se registrujete k Affiliate spolupráci (tj. uzavřete s námi Smlouvu o spolupráci), je Vám v uvedené aplikaci zřízen uživatelský, provizní účet. Zprávu o úspěšné registraci obdržíte i na Vámi zadaný e-mail. V provizním účtu je přehled kampaní, ke kterým se můžete připojit. Kliknutím na název kampaně zjistíte podmínky pro propagaci v rámci kampaně i výši provize a podmínky nutné pro její splnění.

2. V provizním účtu naleznete i Váš unikátní affilkód. Najdete zde i Vaše affilodkazy pro jednotlivé kampaně, které obsahují právě i unikátní affilkód. Jedině propagace s použitím affilodkazů Vám umožní získat provizi.

3. U jednotlivých kampaní jsou k dispozici i reklamní materiály, které Vám pomohou při propagaci v dané kampani. Není-li výslovně uvedeno nebo dohodnuto jinak, lze k propagaci použít pouze materiály (textové, obrazové, video, audio) a odkazy uvedené pro kampaň v provizním účtu. Použití jiných materiálů nebo úprava poskytnutých materiálů (např. úprava grafiky, obsahu, HTML kódu) jsou možné pouze s naším předchozím souhlasem. Veškerý obsah, který budete mít k dispozici prostřednictvím provizního účtu anebo Vám jej zašleme například e-mailem nebo jinak poskytneme, je chráněn autorským právem. Smlouvou o spolupráci Vám udělujeme bezúplatně nevýhradní licenci (u materiálů, kde sami máme pouze licenci Vám udělujeme nevýhradní sublicenci) na dobu trvání Smlouvy o spolupráci, teritoriálně neomezenou. V rámci licence (sublicence) je možné poskytnuté materiály používat výhradně k propagaci v rámci kampaní, a to pouze k povoleným způsobům a formám propagace. Jakékoli jiné užití je porušením našich práv, případně práv autora, je-li jím jiná osoba. Takové jednání je i důvodem k odstoupení od Smlouvy o spolupráci a okamžitému zrušení provizního účtu. Klientovi-Partnerovi účinností odstoupení od Smlouvy zaniká nárok na dosud nevyplacené provize.

4. Klient-Partner je povinen při propagaci v rámci kampaně i mimo ní jednat tak, aby neohrozil a nepoškodil dobré jméno a pověst Poskytovatele a Inzerenta a aby jim nehrozila nebo nevznikla újma. Klient-Partner nesmí při propagaci využívat webové stránky, na kterých je umístěn pornografický obsah, obsah poškozující práva a chráněné zájmy třetích osob, obsah vyzývající k nenávisti, stránky, kde je nabízeno nelegální zboží a služby nebo jinak porušovány platné právní předpisy. V případě zjištění porušení některé z těchto povinností má Poskytovatel právo odstoupit od Smlouvy i okamžitě zrušit provizní účet. KlientoviPartnerovi účinností odstoupení od Smlouvy zaniká nárok na dosud nevyplacené provize.

5. Není-li v podmínkách konkrétní kampaně výslovně uvedeno jinak, je možné vést propagaci pouze těmito způsoby a formami:

a) umístění reklamního obsahu (zejména bannerů) na webových stránkách Klienta-Partnera,

b) uvedení reference na produkty či služby Inzerenta prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují a příspěvek Klienta-Partnera neporušuje pravidla dané platformy),

c) zasílání obchodních sdělení – e-mailů informujících o produktech nebo službách Inzerenta. Obchodní sdělení musí být zasílána v souladu s platnou právní úpravou, tedy zejména zákonem č. 484/2000 Sb. A v souladu s platnými pravidly pro ochranu a zpracování osobních údajů. V takovém e-mailu musí být vždy uvedeno, kdo jej odesílá a že jde o obchodní sdělení a musí být umožněno jednoduché odhlášení se z odběru takových zpráv. Obchodní sdělení propagující služby a produkty Inzerenta může být zasláno pouze osobám, které k tomu předem udělily souhlas a pouze na takové e-mailové kontakty, kterých se takový souhlas týkal. Obdobně to platí i pro obchodní sdělení prostřednictvím telefonického hovoru nebo komunikačních aplikací.

d) umístění odkazu na propagované produkty a služby Inzerenta na sociální sítě (při respektování pravidel dané sociální sítě),

e) PPC kampaně. U konkrétních Kampaní mohou být zakázané i některé ze způsobů propagace uvedené v tomto odstavci pod písm. a) až e).

6. Není-li výslovně v podmínkách kampaně stanoveno jinak, nesmí Klient-Partner, jeho rodinní příslušníci, osoby blízké a osoby, se kterými jedná ve shodě objednávat produkty a služby Inzerentů přes provizní odkaz Klienta-Partnera. Zakázáno je rovněž nabízet část nebo celou výši provize Návštěvníkům a zákazníkům Inzerenta jako motivaci k nákupu propagovaného produktu nebo služby. Klientovi-Partnerovi nenáleží provize z takovýchto Konverzí. Pokud mu již byla neprávem vyplacena, je povinen ji neprodleně vrátit.

7. Zboží či služby Poskytovatele je zakázáno propagovat na webech typu cashback či kuponový web. Není dovoleno propagovat pomocí slevových poukazů, ani není dovoleno se jakkoli dělit o provizi, či motivovat návštěvníky k nákupu finanční odměnou nebo právě pomocí jakéhokoli slevového kódu, včetně slevových kódů, které poskytovatel používá pro vlastní marketingové účely. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny. O výjimku z tohoto pravidla s i můžete zažádat na info@affilbest.cz

8. Při porušení některé z povinností uvedených v předchozích odst. 5. a 6. KlientemPartnerem má Poskytovatel právo odstoupit od Smlouvy i okamžitě zrušit provizní účet. Klientovi-Partnerovi účinností odstoupení od Smlouvy zaniká nárok na dosud nevyplacené provize.

6.2. ODMĚNA (PROVIZE) A JEJÍ VÝPLATA

1. Provize je uvedena v provizním účtu u každé kampaně zvlášť.

2. Provize schvalujeme bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy anebo obchodní podmínky Inzerenta umožňují i bez uvedení důvodu odstoupit od uzavřené smlouvy nebo využít garanci vrácení peněz. Schvalování konverzí může probíhat automaticky i manuálně. Informace o schválených provizích naleznete v provizním účtu. Provize budou schváleny u konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení propagovaných produktů a služeb, není-li výslovně v podmínkách konkrétní kampaně stanoveno jinak. Nárok na provizi nevzniká z objednávek zrušených, stornovaných anebo těch, kde Návštěvník, který provedl požadovanou konverzi, nakonec využil garance vrácení peněz nebo odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů dle právních předpisů spotřebitelských smluv nebo umožněných Inzerentem jeho obchodními podmínkami.

3. Berete na vědomí, že neodpovídáme za to, že v případě, kdy Návštěvník volbou ve svém webovém prohlížeči nebo jinak zakáže využívání cookies souborů, nebude možné přiřadit konverzi k Vašemu proviznímu odkazu a za takovou konverzi Vám nenáleží provize, pokud nebude jiným jistým způsobem, s naším souhlasem prokázáno, že konverzi provedl Návštěvník, kterého jste na webové stránky Inzerenta přivedli.

4. Nárok na výplatu provize máte pouze v případě, že součet schválených provizí ve Vašem provizním účtu je vyšší než minimální částka pro výplatu uvedená v provizním účtu. Po překročení této částky máte možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím provizního účtu. Na základě Vaší žádosti Vám pošleme report, ve kterém bude uvedena výsledná částka k fakturaci. Na tu nám vystavíte fakturu se splatností nejméně 14 dní od doručení. Fakturovat lze za měsíční nebo delší časové období. Pokud jste plátci daně z přidané hodnoty, jste povinni fakturovat dle podmínek stanovených platnou právní úpravou, tj. zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud by vystavená faktura neměla náležitosti účetního a daňového dokladu, jsme oprávněni Vámi ji vrátit k opravě a do doby doručení opravené faktury lhůta pro splatnost neběží. Na faktuře jste povinni uvést účet, na který má být provize zaslaná. Není-li výslovně dohodnuto jinak, výplata provize je možná pouze bezhotovostním převodem, v korunách českých a na účet vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska.

5. Ve výjimečných případech, kdy nejste podnikatelem a máte proto vážné důvody, se lze předem domluvit na vyplácení provize na základě uzavřené dohody o provedení práce nebo jiného pracovněprávního vztahu. I pro tyto případy jsou pro Vás závazné tyto VOP, které jsou potom přílohou a nedílnou součást uzavřené pracovněprávní smlouvy. Pokud nejste podnikatelem (a nemohli a nevystavili byste nám fakturu na provizi) a ani s námi před zahájením spolupráce neuzavřete pracovněprávní vztah, nárok na provizi Vám nevzniká.

6. Jakékoli nesrovnalosti týkající se provize, vzniku nároku na ni i její výplaty budeme řešit pokud možno dohodou. Máte-li nějaké připomínky v tomto směru, sdělte nám je bez zbytečného odkladu, ať můžeme co nejdříve zjistit, kde nastal problém a vyřešit jej k vzájemné spokojenosti.

VII. UŽIVATELSKÝ ÚČET, FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOST S HARDWAREM A SOFTWAREM, AUTORSKÁ PRÁVA A POUŽITÍ OBSAHU

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Klientovi-Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET: Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (článek V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé, to platí i pro údaje uvedené v provizním účtu. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni Vám uživatelský nebo provizní účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

POZOR: Přečtěte si před vlastní objednávkou u popisu on-line kurzu na webovém rozhraní pečlivě, zda jde o produkt s „doživotním“ přístupem anebo je přístup pouze na vymezenou dobu, například několik měsíců. Pokud je přístup poskytován vždy jen na omezenou dobu, bude Vám po skončení této doby přístup znemožněn. Pokud je možné kupovat přístupy i opakovaně, pro další omezená období, bude přístup umožněn vždy na dané uhrazené období.

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODUKTY A VZDĚLÁVACÍ AKCE

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Poskytovatel Vám odpovídáme za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídáme Vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni Vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U e-booků a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Pokud Vám e-book nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. E-BOOKY A ON-LINE KURZY: Pokud jste Spotřebitel, máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Ovšem podle § 1837 písm. l) NOZ ani Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodaný na hmotném nosiči (týká se tedy našich e-booků i on-line kurzů) a byl dodán s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel (prodávající) mu před uzavřením Kupní smlouvy sdělil, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Pokud tedy objednáte digitální produkt, o kterém na webovém rozhraní uvádíme, že Vám přijde hned po zaplacení, tak v tomto případě, pokud Vám skutečně produkt do 14 dnů je dodán, nemáte ani jako Spotřebitel právo od Kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit. U některých produktů ovšem nad rámec zákona dáváme vlastní garanci pro vrácení peněz. Podmínky pro její uplatnění jsou pak uvedeny přímo v popisu produktu na webovém rozhraní.

2. VZDĚLÁVACÍ AKCE: Odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Poskytovatelem toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Klienta-Účastníka i poskytnutí v termínu předem určeném. V tomto případě proto od Smlouvy o poskytování služeb nelze odstoupit, ale máte možnost využít storno podmínky (viz článek V. VOP).

3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Kupní smlouva nebo Smlouvy o poskytování služeb se ruší. V případě, že jsme od Vás obdrželi před tím částečnou platbu ceny, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

4. Je-li vám společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití garance vrácení peněz (pokud ji pro konkrétní produkty poskytneme) nebo stornu Smlouvy o poskytování služeb, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@affilbest.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. ZÁVĚREM

1. Smlouva kupní a Smlouva o poskytování služeb je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta-Kupujícího nebo Klienta-Účastníka z dané smlouvy vyplývající. Smlouvu, resp. smluvní vztah lze před uplynutím uvedené doby určité skončit jedině písemnou dohodou anebo písemným odstoupením od smlouvy, jsou-li pro to splněny podmínky stanovené smlouvou (tedy i těmito VOP) anebo právními předpisy.

2. Smlouva o spolupráci je uzavírána na dobu neurčitou. Skončit ji lze písemnou dohodou smluvních stran, písemným odstoupením v případech stanovených smlouvou (tedy i těmito VOP) anebo právními předpisy. Smlouvu lze ukončit i písemnou výpovědí, bez udání důvodů.

3. Písemná forma je dodržena i v případě e-mailové komunikace z a na e-maily uvedené ve Smlouvě, těchto VOP, provizním nebo uživatelském účtu nebo v odeslaném objednávkovém/ registračním formuláři, případně e-mailu později pro účely doručování druhou stranou sděleného. Odstoupení od Smlouvy i výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení druhé smluvní straně. V případě e-mailové komunikace se e-mail považuje za doručený ve stejný den, jako byl odeslaný, jde-li o zaslání na platnou e-mailovou adresu k doručování.

4. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Dojde-li ke změně podmínek pro výplatu provizí, je o tom předem Klient-Partner informován emailem a v uživatelském účtu. Pokud do 10 dnů od oznámení změny podmínek nesdělí, že z důvodu změny podmínek od Smlouvy o spolupráci odstupuje, má se za to, že se změnou souhlasí a nová verze podmínek se pro něj stává závaznou a je nedílnou součástí Smlouvy o spolupráci.

6. Tyto VOP jsou účinné od 1. 9. 2021.